Kobe Tepanyaki Tú Xương – Sài Gòn

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục: Khách sạn

Khách hàng: Công ty Mai Xá

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2011