Grass Spa

Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạng mục: Spa

Khách hàng: Riêng tư

Tình trạng: Đang thực hiện

Thời gian: 2014