Cham Lounge

Địa điểm: Bắc Giang, Việt Nam

Hạng mục: F&B

Khách hàng: Riêng tư

Tình trạng: Hoàn thành

Thời gian: 2019